Liên đoàn lao động

LĐLĐ huyện Bắc Mê với chương trình xóa bỏ hủ tục lạc hậu

24/07/2023 07:52 43 lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết chuyên đề số 27 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xóa bỏ xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Liên đoàn lao động huyện Bắc Mê đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện với từng nội dung, nhiệm vụ bằng những việc làm cụ thể thiết thực.

LĐLĐ huyện Bắc Mê với chương trình xóa bỏ hủ tục lạc hậu

Xác định tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và nhân dân về xóa bỏ xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, liên tục, được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, hướng trọng tâm về cơ sở và hạt nhân tuyên truyền là các tổ chức công đoàn cơ sở.
Liên đoàn lao động huyện Bắc Mê đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh gắn với thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Một số hủ tục trong việc cưới, việc tang trong vùng đồng bào được cắt giảm, xóa bỏ. Nhiều đám ma kéo dài không quá 24 tiếng; không giết mổ nhiều gia súc gây tốn kém, lãng phí; không cúng bái chữa bệnh, người chết được đưa ngay vào áo quan.
Để đạt được hiệu quả trong triển khai thực hiện. Cùng với cả hệ thống chính trị trên địa bàn, Liên đoàn lao động huyện cùng với các tổ chức Công đoàn cơ sở, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước.

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập