Ủy ban nhân dân
 • Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Phòng Dân tộc
  Phòng Dân tộc
 • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Phòng Tư pháp
  Phòng Tư pháp
 • Thanh tra huyện
  Thanh tra huyện
 • Phòng văn hoá và Thông tin
  Phòng văn hoá và Thông tin
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo
  Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Phòng Y tế
  Phòng Y tế
 • Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bắc Mê
  Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bắc Mê