Ủy ban nhân dân
 • Phòng Nội vụ
  Phòng Nội vụ
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường
  Phòng Tài nguyên và Môi trường
 • Phòng Kinh tế - Hạ tầng
  Phòng Kinh tế - Hạ tầng
 • Văn phòng HĐND - UBND
  Văn phòng HĐND - UBND
 • Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê
  Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Mê
 • Phòng Dân tộc
  Phòng Dân tộc
 • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Phòng Tư pháp
  Phòng Tư pháp
 • Thanh tra huyện
  Thanh tra huyện
 • Phòng văn hoá và Thông tin
  Phòng văn hoá và Thông tin
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo
  Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thống kê truy cập