Liên đoàn lao động

Đại hội Công đoàn huyện Bắc Mê lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

24/07/2023 07:57 39 lượt xem

Sáng 12.7, huyện Bắc Mê tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê; Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; Dự đại hội còn có các đồng chí: Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí lãnh đạo trong Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQ; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện ủy  và 144 đại biểu đại diện cho 1.792 đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn huyện.

Đại hội Công đoàn huyện Bắc Mê lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Các đồng chí lãnh đạo huyện; lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng 15 đồng chí ủy viên Ban chấp hành công đoàn huyện khóa mới

Phát huy tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn  huyện đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứ X đề ra, với những kết quả nổi bật như: 100% đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động được đóng bảo hiểm xã hội; thu nhập của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tương đối ổn định, lương bình quân khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng; 75% được khám sức khỏe định kỳ; 9 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ làm nhà ở mới từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức cho 100% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ký cam kết thực hiện xóa bỏ các hủ tục trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hàng năm có trên 90% CĐ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có Công đoàn cơ sở yếu kém…
Bên cạnh đó, Công đoàn huyện thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Với trên 1.056 số nữ công nhân, viên chức, chiếm 60,13% đoàn viên Công đoàn toàn huyện, trong nhiệm kỳ qua công tác nữ công được quan tâm chăm lo; hằng năm có trên 70% nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Hai giỏi”. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và phát huy hiệu quả; tài chính, tài sản Công đoàn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Song song với đó, Công đoàn các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện tặng Bức trướng chúc mừng đại hội

Phát biểu tại đại hội đồng chí Bùi Văn Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện nhấn mạnh. Công đoàn là tổ chức của người lao động, chăm lo, bảo vệ cho người lao động, công đoàn các cấp cần phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng đổi mới, tập hợp, đoàn kết, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu “Phấn đấu xây dựng huyện Bắc Mê đến năm 2025 phát triển về nông nghiệp hàng hóa, du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đã đề ra. Chính vì vậy trong nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn các cấp phải nắm vững, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò của giai cấp công nhân trong tình hình mới; trọng tâm là Kế hoạch số 99-KH/HU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới; tiếp tục giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, trình độ chuyên môn, ý thức kỷ luật cho đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt chức năng cơ bản, cốt lõi của Công đoàn đó là “đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động; cải thiện môi trường làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, huy động các nguồn lực chăm lo cho người lao động gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện (01/01/1984 - 01/01/2024) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; đẩy mạnh các hoạt động, chương trình phúc lợi, an sinh xã hội trong đoàn viên, công nhân, người lao động; gắn với triển khai hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia (về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn các cấp và chất lượng tổ chức Công đoàn, đảm bảo “là nòng cốt trong khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; đa dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên, người lao động tham gia hoạt động thuộc các thành phần kinh tế; rà soát, vận động thành lập mới công đoàn cơ sở tại các đơn vị đủ điều kiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện các nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn trong hành động vì lợi ích chung; khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Triển khai và phân công nhiệm vụ cho đoàn viên công đoàn phải bảo đảm rõ người; rõ việc; rõ tiến độ; rõ trách nhiệm; rõ kết quả; tập trung giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng và có sản phẩm cụ thể; mọi khó khăn, vướng mắc đều phải có hướng tháo gỡ và phải được tháo gỡ kịp thời. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh “kiến tạo, liêm chính, vì Nhân dân phục vụ”; chú trọng giám sát, phản biện xã hội gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; quan tâm phát hiện, rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu phát triển Đảng, nhất là tại khu vực kinh tế ngoài nhà nước trên tinh thần “ở đâu có tổ chức đoàn thể thì cần có tổ chức Đảng, ở đâu có quần chúng thì ở đó cần có đảng viên để lãnh đạo”.
Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023- 2028. Thay mặt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, Bí thư huyện ủy Bùi Văn Tuân chúc mừng các đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành và giữ các trọng trách quan trọng trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa X sẽ phát huy năng lực, trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động đoàn kết xây dựng và phát triển trong nhiệm kỳ tới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, vì huyện Bắc Mê phát triển” và phương châm “Đổi mới – Dân chủ  – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đã thống nhất đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá, gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh tặng hoa, bức trướng chúc mừng đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban chấp hành Công đoàn huyện Bắc Mê khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban chấp hành khóa X họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, bầu Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập