Các đơn vị sự nghiệp
  • Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bắc Mê
    Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bắc Mê