Hướng dẫn - Mẫu cung cấp thông tin

Luật Tiếp cận thông tin

06/12/2019 00:00 171 lượt xem

Luật số 104/2016/QH13. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Nội dung chi tiết: Luật Tiếp cận thông tin


Tin khác

Thống kê truy cập