Tài liệu, biểu mẫu

Các mẫu biểu cung cấp thông tin

27/12/2022 09:27 1382 lượt xem

STT Nội dung Mẫu phiếu
1 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin Dành cho cá nhân 01a
2 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (Dành cho công dân yêu cầu cung cấp thông tin thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp) 1b
3 Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin 02
4 Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin 03
5 Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin 04
6 Thông báo Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin 05
7 Văn bản chấp thuận 06

Tin khác

Thống kê truy cập