Thông tin tuyên truyền

NHẬN DIỆN ĐẤU TRANH VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC BẢN CHẤT KHOA HỌC, CÁCH MẠNG, Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

04/06/2024 16:12 120 lượt xem

Có thể nói, chưa bao giờ các thế lực phản động có ý định từ bỏ việc chống phá cách mạng Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hòng làm lu mờ và tiến tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc nhận diện, phân tích và làm rõ hoạt động chống phá của chúng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, mọi lực lượng, góp phần định hướng, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước - mối quan hệ quyết định sự tồn vong của Đảng.

Thời gian qua, những quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:
Một là, phủ nhận thế giới quan duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênnin. Nếu thế giới quan duy vật biện chứng khẳng định tính khách quan của mọi sự vận động, biển đổi, là quan điểm vô thần khoa học, khẳng định tính tích cực, chủ động của con người với tư cách là chủ thể của lịch sử, thì quan điểm duy tâm lại phủ nhận vai trò của con người, dẫn đến phủ nhận vai trò của quần chúng nhân dân, mất niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai, tiền đồ của dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Hai là, phủ nhận phép biện chứng duy vật, không thừa nhận những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật mà các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác nêu ra, cho rằng đó là sự “sáng tạo thuần túy trong tư tưởng” của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin,
Ba là, phủ nhận quan điểm duy vật về lịch sử, về tính khách quan của các quy luật của lịch sử mà triết học Mác-Lênin nêu ra. Có ý kiến cho rằng, lịch sử không hề có quy luật mà cho là sự vận động hỗn độn, ngẫu nhiên. Rằng, sự khái quát quy luật phải dựa trên sự lặp đi lặp lại của các sự kiện. Điều này chỉ có thể thực hiện được trong khoa học tự nhiên, không thể thực hiện trong khoa học xã hội, vì xã hội vẫn đang trong trạng thái sinh thành liên tục, chưa có kết thúc. Hơn nữa, xã hội là kết quả của vô số những cá nhân hoạt động vì lợi ích của mình, với vô số quan hệ chằng chịt và các sự kiện không thể dự đoán trước. Cho nên, con người không thề nắm bắt được trạng thái và xu hướng vận động của xã hội, không có quy luật xã hội.
Bốn là, phủ nhận học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác. Cho rằng, giai cấp tư sản không bóc lột giai cấp công nhân. Rằng, trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi máy móc, robot được đưa vào trong sản xuất sẽ tạo ra giá trị thặng dư và siêu lợi nhuận cho nhà tư bản nhưng không có bóc lột.
Năm là, có luận điệu cho rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ phù hợp trong một giai đoạn lịch sử xác định. Cụ thể là giai đoạn thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX với các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai bùng nổ. Đây là giai đoạn cơ khí máy móc ra đời và cải tiến, thay thế sức lao động thủ công và tăng năng suất lao động. Tuy nhiên khi bước sang thế kỷ XXI, với các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, lần thứ tư đã mở ra kỷ nguyên mới của kỹ thuật số, công nghệ 4.0 bùng nổ đã thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, xã hội đặc biệt là khoa học - công nghệ. Bên cạnh đó tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng giữa các quốc gia trên thế giới đã tạo nên những biến đổi sâu sắc cục diện thế giới mới. Vì vậy những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình mới. Thực tế cho thấy, trong thời đại ngày nay, sự phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, lần thứ tư, cục diện thế giới đã có nhiều biến đổi. Sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đã thúc đẩy cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất phát triển lên một tầm cao mới. Tuy nhiên sự biến đổi đó cũng không nằm ngoài những nguyên lý chung, quy luật vận động chung mà chủ nghĩa Mác - Lênin đưa ra. Cho nên, mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn luôn có sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, có sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng. Đồng thời chủ nghĩa Mác - Lênin luôn được bổ sung bởi những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học đương thời và phong trào cách mạng của giai cấp công nhân nên những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn giữ nguyên giá trị.
Sáu là, xuất hiện quan điểm muốn tách rời chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ luận giải rằng chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh mới phù hợp với cách mạng Việt Nam, còn chủ nghĩa Mác - Lênin là “yếu tố ngoại lai”, chỉ phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của các nước Phương Tây, không phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Đây là một quan điểm sai trái, xuyên tạc về mối quan hệ gắn bó mật thiết, hữu cơ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Một mặt tưởng như là đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định những công lao, cống hiến của chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc giải phóng đất nước và dân tộc Việt Nam, nhưng thực chất là nhằm tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; âm mưu phủ định cơ sở lý luận quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin; phủ định thế giới quan và phương pháp luận khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là bước đi nhằm tiến tới phủ định bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo luận điểm trên thì tư tưởng Hồ Chí Minh hướng tới giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, trong khi đó tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của giai cấp công nhân thì hướng tới đấu tranh giải phóng giai cấp. Từ đó đi đến kết luận rằng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin”. Bên cạnh đó, thông qua những luận giải muốn tách rời chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để gây hoang mang, hoài nghi về nền tảng tư tưởng của Đảng trong đội ngũ những nhà lãnh đạo cũng như Nhân dân Việt nam. Đặc biệt trong thời đại 4.0, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ đã trở thành một công cụ cho các thế lực phản động tuyên truyền chống phá đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm công kích mạnh mẽ vào chủ nghĩa Mác - Lênin đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bảy là, có quan điểm cho rằng sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực ở Đông Âu và Liên xô là kết quả do sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin, “sai lầm xuất phát từ gốc, từ bản chất của học thuyết”. Một mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội theo kiểu cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp không phù hợp trong bối cảnh cần hiện đại, sáng tạo và năng động hơn. Việc cố gắng giữ lại mô hình này đã bộc lộ sự thiếu tôn trọng các quy luật phát triển khách quan về kinh tế - xã hội, chủ quan, duy ý chí, làm nảy sinh tình trạng thụ động xã hội, thiếu dân chủ và công bằng, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa; từ đây gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ tới kinh tế, chính trị và còn ảnh hưởng đến cả văn hóa - xã hội ở Liên xô và các nước Đông Âu. Và vì thế, việc chế độ chủ nghĩa xã hội khủng hoảng không được cải cách, chuyển hướng tích cực bị sụp đổ có thể được coi là điều tất yếu trong bối cảnh ở Liên xô và các nước Đông Âu cũng như tình hình thế giới tại thời điểm đó.
Tám là, có luận điểm cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điệu này nhằm mục đích phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin cũng như phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Xét về mặt lịch sử, trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tiếp cận với chủ nghĩa Mác - Lênin và nhận thấy đây chính là học thuyết khoa học, là cơ sở lý luận dẫn đường cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì vậy chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp nhận học thuyết Mác - Lênin, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại đồng thời bổ sung những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam để làm nền tảng tư tưởng, từ đó hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào tình hình thực tiễn ở Việt nam của chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cách mạng giải phóng dân tộc, đã đưa cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt nam thành công rực rỡ. Những bằng chứng lịch sử đã cho thấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn không có sự đối lập. Đảng ta cũng đã xác định nền tảng tư tưởng của Đảng chính là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã thông qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ” và tiếp tục khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.
Giải pháp đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc
Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Nhà nước. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số, chúng triệt để sử dụng internet, mạng xã hội tán phát nhiều tin, bài với các nội dung quan điểm sai trái, thù địch, nhằm tác động đến tâm lý người dân và đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Mục đích làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tác động tiêu cực đến tư tưởng nhân dân hòng làm phai nhạt, tiến tới xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay, Đảng lãnh đạo đất nước ta đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác. Để đạt được những thành tựu đó, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện song song hai nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt đó là xây dựng, tổ chức thực hiện đường lối chính trị và kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ nhất là, Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tích cực thông tin và tăng cường đối thoại với nhân dân; chủ động, linh hoạt tham gia các vấn đề cụ thể của xã hội. Thường xuyên duy trì, thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với các cơ quan chức năng, tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thứ hai là, Tăng cường nâng cao việc nhận diện bản chất, bóc trần các thủ đoạn, từ đó xây dựng hệ luận cứ căn bản để phản bác những luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố địa vị chủ đạo hệ tư tưởng của Đảng ta trong đời sống tinh thần xã hội. Các đối tượng tung thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch về hình ảnh và tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các tổ chức phản động lưu vong, nhất là những phần tử trong chế độ cũ; một số chính phủ, tổ chức phi chính phủ phương Tây, chính trị gia, nhà tài phiệt có tư tưởng cực hữu chính trị, chống cộng, đi đầu trong âm mưu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội; những phần tử cơ hội, cực đoan, bất mãn chính trị trong nước; những đối tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái, biến chất… Phương thức và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tuyên truyền, đánh tráo học thuật, xảo biện các vấn đề cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh; triệt để lợi dụng những đặc tính vốn là ưu thế nổi trội của các phương tiện truyền thông xã hội trở thành công cụ đắc lực chống phá con đường và sự nghiệp cách mạng Việt Nam…
Thứ ba là, Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta. Trong điều kiện hiện nay, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là “nhiệm vụ then chốt”, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.
Thứ tư là, Cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trước hết. Muốn đấu tranh, trước hết phải tránh xa cám dỗ, thói hư, tật xấu, xây dựng đạo đức thực thi công vụ trong sáng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên trì, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thứ năm, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội ; khắc phục sự thờ ơ, đứng ngoài cuộc, cho đây là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn. Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị mình công tác. Khi tham gia mạng xã hội phải đề cao ý thức, trách nhiệm, thiết thực, lành mạnh; bình tĩnh chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, tán đồng, chia sẻ. Không lưu trữ, cung cấp, đăng tải, tán đồng, chia sẻ, phát tán những thông tin xấu, độc, giả mạo, xuyên tạc, vu khống,… trên không gian mạng. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm, phải báo cáo với cơ quan chức năng biết để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định.
Thứ sáu, Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, với các hình thức đa dạng, phong phú để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; chủ động xây dựng kế hoạch, luận cứ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc và tạo sự thống nhất trong phối hợp giữa các cơ quan, ngành có liên quan trên cả ba lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa và văn học - nghệ thuật. Thông qua đó, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết phải học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện và kiên quyết phòng, chống và ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ rõ và vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân để tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.
Thứ bảy, Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ chuyên trách đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các đối tượng phản động, thế lực thù địch; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng. Những cán bộ, đảng viên được lựa chọn phải là những người có trình độ chuyên sâu về lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng lập luận, sâu chuỗi các vấn đề, am hiểu về công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ là báo cáo viên, biên tập viên hiện công tác trong hệ thống các cơ quan thông tin đại chúng, trong đó có các cơ quan báo chí, truyền thông./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.1995, t.I9, tr.496.
2. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chínlh trị quốc gia Sự thật, H.2002, t.20, tr.733.
3. Sổ tay công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Học viện chính trị quốc gia hồ chí minh. Nxb Lý luận chính trị, tr79.
4. Trang Thông tin điện tử.

Nguyễn Đình Hùng: Công an huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập