Nông thôn mới

Bắc Mê tập trung triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2024

06/06/2024 10:12 31 lượt xem

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 huyện Bắc Mê đề ra các giải pháp bảo đảm hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2024, từng bước nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Bắc Mê tập trung triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2024

Ngay từ đầu năm huyện Bắc Mê đã ban hành kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí NTM phối hợp với các xã tổ chức thực hiện. Với mục tiêu năm 2024 phấn đầu hoàn thành 34 tiêu chí xã, 162 tiêu chí thôn NTM, mỗi xã thực hiện 1 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Xác định xây dựng NTM là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân, là cơ hội để phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều đợt ra quân xây dựng NTM. Trong 5 tháng đầu năm đã thực hiện tuyên truyền được 252 buổi với gần 14 nghìn lượt người nghe; phát động ra quân xây dựng NTM được 127 lượt với trên 7 nghìn lượt người tham gia; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng được 2.800 mét đường giao thông nông thôn; mở mới và đổ bê tông được 05 tuyến đường trên 25 km; xây 37 nhà tắm, 30 nhà vệ sinh, di dời 10 chuồng trại ra xa nhà. Phong trào xây dựng NTM đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân, đặc biệt là phong trào hiến đất làm đường xây dựng NTM, qua 5 tháng triển khai nhân dân đã hiến trên 1.500m2 đất để mở đường liên thôn.
Để tập trung thực hiện 34 tiêu chí xã, 162 tiêu chí thôn nông thôn mới; 02 xã và 09 thôn đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2022-2025. Huyện Bắc Mê đã triển khai thông qua việc thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm và phong trào “mỗi tuần chọn một thôn, làm một việc” trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả duy trì thực hiện hoàn thành được 06 tiêu xã. Đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025: Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn. Tập trung ưu tiên nguồn lực hoàn thành các tiêu chí đảm bảo chất lượng và chiều sâu; quan tâm lĩnh vực phát triển sản xuất, văn hóa, xã hội, cảnh quan, môi trường nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và thay đổi diện mạo nông thôn.
Phong trào xây dựng NTM ở các địa phương trong huyện Bắc Mê đang diễn ra sôi nổi, góp phần mang lại sức sống mới, thay đổi diện mạo mới của huyện. Trong suốt quá trình thực hiện huyện luôn kiên trì, bám sát mục tiêu, đảm bảo tiêu chí đạt đến đâu chắc đến đó, thực sự chất lượng, bền vững. Huyện cũng kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên đối với mỗi cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy Chương trình xây dựng NTM ngày càng mạnh mẽ và rộng khắp…

Hoàng Long: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập