Ủy ban Kiểm tra

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

03/03/2016 00:00 2851 lượt xem

- Số điện thoại: 02193841426

A. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng

1.1. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

1.2. Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

1.3. Giám sát cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ diện cấp uỷ cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

1.4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật.

1.5. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng.

1.6. Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và cơ quan tài chính của cấp uỷ cùng cấp.

2. Tham mưu cho cấp uỷ (thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng)

2.1. Xem xét kết luận, tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra, giám sát chuẩn bị hồ sơ và tham mưu trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và quyết định các hình thức kỷ luật thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

2.2. Giải thích, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, UBKT cấp dưới và đảng viên thực hiện những quy định tại Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng.

2.3. Chuẩn bị, tham gia nội dung các kỳ Hội nghị BCH, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng Đảng có liên quan đến nhiệm vụ của UBKT.

2.4. Theo dõi tình hình chấp hành quy chế làm việc của cấp uỷ, có trách nhiệm báo cáo trước hội nghị tổng kết năm của cấp uỷ, kiến nghị với Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy chế.

2.5. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho các tổ chức Đảng và UBKT cấp dưới. Tham mưu, đề xuất với cấp uỷ về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan UBKT Huyện uỷ và UBKT Đảng uỷ trực thuộc.

II. Quyền hạn

1. UBKT Huyện uỷ có quyền yêu cầu mọi đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát.

2. Giải quyết những công việc thuộc nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng và quy chế làm việc của UBKT Huyện uỷ.

3. Được tham gia ý kiến với cấp uỷ trước khi quyết định những vấn đề về công tác cán bộ.


Tin khác

Thống kê truy cập